SYSTÉM COCCINELLA-7 (COC-7)

Systém varovných zpráv COCCINELLA-7 (latinsky "beruška") je doplňkovým systémem k systému včasného varování (SVAR) a slouží k informování a varování občanů (případně členů branných spolků) na mimořádné události, především s dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky.

Základním principem systému COCCINELLA-7 je lokální varování, tj. varovné zprávy mají význam především pro blízké okolí odesílatele varovné zprávy a teprve následně, lavinovým efektem, se případně se rozšíří do většího území. Další šíření varovných zpráv je podmíněno osobním posouzením závažnosti přijaté zprávy příjemcem a dalším přeposláním s případnou změnou stupně závažnosti. Osobní rozhodnutí o přeposlání nebo změně stupně závažnosti nesmí být zpochybňováno ze strany původního odesílatele, jedná se o důležitý princip interní kontroly.

Zprávy zasílané v rámci systému COCCINELLA-7 v žádném případě neslouží k rozesílání hromadných komerčních nabídek nebo k (pravidelnému) rozesílání výběru příspěvků z médií (ani alternativních k mainstreamu)!

STUPNĚ ZÁVAŽNOSTI ZPRÁV

 • STUPEŇ 3 (červený) = VÝSTRAŽNÁ ZPRÁVA
  • zprávy o událostech představující probíhající nebo bezprostředně očekávatelné ohrožení života a zdraví občanů s celorepublikovým dopadem, např. vlivem teroristického útoku nebo válečného stavu
  • příjemce zprávy přijme osobní opatření k ochraně života a zdraví a postupuje podle doporučení pro STAV OHROŽENÍ (viz SVAR)
 • STUPEŇ 2 (žlutý) = VAROVNÁ ZPRÁVA
  • zprávy o událostech představující varování k zatím neprobíhajícímu či bezprostředně hrozícímu avšak pravděpodobnému ohrožení života a zdraví občanů či jinému nebezpečí, především lokálního charakteru s možností dalšího rozšíření
  • příjemce zprávy zůstává připraven na příjmu pro případ zvýšení stupně závažnosti zprávy a postupuje podle doporučení pro STAV VAROVÁNÍ (viz SVAR)
 • STUPEŇ 1 (modrý) = INFORMAČNÍ ZPRÁVA
  • zprávy o událostech představujících možný dopad na bezpečnost nebo život a zdraví občanů, např. informace o přesunu vojenské techniky či skupin osob představujících potenciální nebezpečí
  • příjemce zprávy zůstává připraven na příjmu pro případ zvýšení stupně závažnosti zprávy a postupuje podle doporučení pro STAV POHOTOVOSTI (viz SVAR)
 • STUPEŇ 0 (zelený) = ZASTAVOVACÍ ZPRÁVA
  • zpráva sloužící pro zpětné potvrzení odesílateli o přijetí zprávy příjemcem, kterou ale příjemce dále neposílá, tj. nevyhodnotil ji jako dostatečně závažnou
  • jedná se o zastavení lavinového principu šíření zpráv, příjemce postupuje dle doporučení pro STAV NORMÁLNÍ (viz SVAR)

PRAVIDLO „7 TEČEK“

Odesílatel zašle varovnou zprávu 7-mi zvoleným příjemcům (7-mi "tečkám") ze svého blízkého okolí – je třeba dodržovat princip lokality a neposílat zprávy příjemcům na opačné straně republiky. Příjemci varovných zpráv tak budou zpravidla sousedé či známí z blízkého okolí (obce či max. kraje).

Každý příjemce varovné zprávy osobně posoudí závažnost (stupeň závažnosti) přijaté zprávy a případně předá svým 7-mi zvoleným příjemcům. Při předání zprávy může změnit (zvýšit či snížit) stupeň závažnosti zprávy.

Jedním (osmým) příjemcem předávané zprávy musí být i původní odesílatel varovné zprávy. Jedná se o potvrzení a další zpracování (přeposlání) zprávy. V případě snížení závažnosti na stupeň 0 (zastavovací zpráva) se posílá tato zpráva pouze původnímu odesílateli varovné zprávy jako informace o potvrzení přijetí se zastavením přeposílání.

Osobní rozhodnutí o přeposlání nebo změně stupně závažnosti nesmí být zpochybňováno či vyžadováno přeposlání ze strany původního odesílatele, jedná se o důležitý princip interní kontroly celého systému.

FORMÁT A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VAROVNÉ ZPRÁVY

Varovné zprávy v systému COCCINELLA-7 mají následující formát (tvar):

COC X: … vlastní zpráva …

Hodnota X představuje stupeň závažnosti zprávy, tj. 0 až 3.

ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ VAROVNÝCH ZPRÁV

 • FORMA SMS
  • V případě funkčního mobilního spojení zasláním textové zprávy (SMS) zvoleným příjemcům.
 • FORMA RÁDIOVÉHO SPOJENÍ
  • Na dohodnuté sdílené frekvenci nebo kanálu PMR navázáním spojení se zvolenými příjemci dle pravidel spojení a rádiové komunikace.
 • JINÁ FORMA
  • Při selhání technických prostředků je možné zvolit předání zprávy jiným, předem dohodnutým, způsobem (např. ručně psaným textem předávaným kurýrem, apod.) zvoleným příjemcům.

_____

Chcete-li finančně přispět na rozvoj tohoto projektu nebo rozšířit naše řady, PODPOŘTE NÁS v našem úsilí! Za vaši podporu předem děkujeme!

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search