Civilní stráž se připravuje na zahájení činnosti na území České republiky

Vážení spoluobčané, jmenuji se David Bohbot, jsem občanem České republiky, pocházím z Izraele a v České republice žiji se svojí rodinou již 24 let. Mojí odbornou specializací je bezpečnost, a to počínaje osobní a komunitní, přes ochranu měkkých cílů až po bezpečnostní opatření na úrovni státu.

Obracím se na vás v nelehké době, která podle mého názoru a názoru dalších odborníků nejen z České republiky povede k postupnému zhoršování bezpečnostní situace naší země. Obáváme se, že nezaměstnanost a nedostatek peněz u občanů ale i zahraničních dělníků bez zaměstnání způsobí výrazný nárůst kriminality včetně krádeží a loupeží. Narkomani, kapesní zloději a další kriminálníci, kteří omezením pohybu lidí na veřejnosti přišli o snadný zdroj příjmů, budou hledat nové možnosti. Budou si vybírat snadnou kořist, staré a bezmocné spoluobčany, případně ženy, a budou útočit hlavně v noci, která už nebude bezpečná.

Je zcela evidentní, že stávající státní a samosprávné orgány a instituce, zajišťující naši bezpečnost, nebudou, ať už z kapacitních nebo kompetenčních důvodů, stačit zmíněné hrozby eliminovat.

Proto vznikl bezpečnostní projekt s názvem „Civilní stráž“. Jeho hlavním cílem je zajištění poučené občanské pomoci samosprávám krajů, měst a obcí při zvládání bezpečnostních hrozeb v těžkých dobách, které nás čekají, samozřejmě v úzké spolupráci s obecní policií a s Policií České republiky.

Aleš Přichystal, člen Gremia COOBRA se zamýšlí nad dalšími následky současné hysterie kolem koronaviru a dává tušit, že to po opadnutí mediálně atraktivního hemžení nebude žádná legrace.

Motto: „Víte, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou? Pesimista, to je informovaný optimista“.

Černou labutí je označována důležitá neočekávaná událost, která má velký dopad na celou společnost. Současná pandemie viru COVID-19 bezesporu takovou černou labutí je. Ale je skutečně jediná, neobjevují se nám na obzoru další, neméně černé labutě?

Na úvod zkusím položit několik jednoduchých otázek:

  • Opravdu si myslíte, že jsme schopni (tedy my všichni - vláda, váš zaměstnavatel, vaše rodina i vy samotní) zvládnout stávající pandemii COVID-19 bez ztráty života, zdraví nebo dosavadních jistot?
  • Opravdu jste přesvědčeni, že přicházející finančně-ekonomická krize bude podobná jako v roce 2008 a tudíž se většiny z vás nijak bezprostředně nedotkne?
  • Opravdu si myslíte, že ty statisíce zahraničních dělníků, navezených zde lakotnými firmami v dobách dosavadního ekonomického boomu naráz zmizí, dostanou se přes uzavřené hranice a nelétající letadla do svých domovů, budou mít hlad a budou pokorně čekat, až hlady zemřou?
  • Opravdu si myslíte, že stále budou regály obchodů plné, když je naše země potravinově soběstačná ze 30% a zbytek dováží ze zahraničí, a že to neskončí stejně, jako když německá vláda zabavila ve svůj prospěch u nás fatálně chybějící zdravotnické pomůcky, které k nám putovaly přes německé přístavy?

Z dosud známých informací o viru Covid-19 a průběhu onemocnění, které tento virus způsobuje, vyplývá, že není dostupná účinná léčba a lékařská péče (byť profesionální) se vesměs omezuje na potlačení symptomů onemocnění, v těžších případech onemocnění spojených s hospitalizací na jednotce intenzivní péče. Z uvedeného důvodu, kdy úspěšnost či neúspěšnost vyléčení se z nákazy virem Covid-19 závisí zejména na síle imunitního systému nakaženého jedince, je proto více než u jiných respiračních onemocnění důležité dodržování preventivních opatření, která snižují (nebo alespoň oddalují) riziko nákazy Covid-19 pro každého jednotlivce.

Gremium COOBRA, tj. expertní tým vytvořený na pozadí portálu COOBRA.cz a analyzující průběh epidemie Covid-19 po dobu několika týdnů, doporučuje každému v nejbližších týdnech dodržování následujících pravidel a to v maximální možné míře, v rámci svých osobních a pracovních možností:

Projekt, realizovaný v součinnosti dalšími partnery, sdružuje do funkčního celku tři dílčí systémy:

  • SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost. Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech.
  • SYSTÉM VAROVNÝCH ZPRÁV COCCINELLA-7 (latinsky "beruška") je doplňkovým systémem k systému včasného varování (SVAR) a slouží k informování a varování občanů (případně členů branně-bezpečnostních spolků) na mimořádné události, především s dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky. Základním principem systému COC-7 je lokální varování, tj. varovné zprávy mají význam především pro blízké okolí odesílatele varovné zprávy a teprve následně, lavinovým efektem, se případně se rozšíří do většího území.

  • AMATÉRSKÝ RÁDIOVÝ EXCENTRICKÝ SYSTÉM (ARES) je systém, využívající zejména amatérské radiostanice (a ve spolupráci Českým radioklubem), vytvářející nouzové rádiové spojení napříč celou Českou republikou. Systém slouží v případě bezpečnostního ohrožení státu jako alternatiní forma spojení na větší vzdálenosti v případě, že selžou obvyklé způsoby spojení, zejména mobilní a internetové sítě.

Specialista ochrany obyvatelstva (SpeCOO) je odbornost v oblasti ochrany obyvatelstva se zaměřením na organizaci a řízení bezpečnosti v obci, přípravu obce na mimořádné situace, organizaci a řízení záchranných prací v obci, obnovu území postiženého mimořádnou událostí a ochranu zaměstnanců v podniku při mimořádných situacích.

Podmínkou pro získání odbornosti Specialista OO je účast na dvoudenním kurzu v prostorách Ústřední hasičské školy (celkem 16 hodin) a splnění závěrečného písemného testu.

Odbornost Specialista OO je především důležitá pro města a obce, ve kterých nejsou jednotky IZS ČR. Je řada úkolů a služeb, které vyplývají z vyhlášky 380/2002Sb., a starostové měst a obcí zodpovídají za jejich plnění. Jedním z takových úkolů je zřízení krizového štábu obce, za který zodpovídá starosta a je jeho povinnosti v krizovém štábu mít specialisty a techniky ochrany obyvatelstva pro řízení úkolů v důsledku mimořádných událostí a řízení záchranných a likvidačních prací. Pro obec je potřeba mít, mimo hasičů, také evakuační skupiny, zásobovací, stravovací, pořádkové hlídky, obsluhy el. centrál, zdravotníků a mnoho dalších činností pro zajištění úkolů spojených s přípravou na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací v obci. Náklady spojené s činností všech těchto skupin i krizového štábu, tj. např. vybavení a odměny členů, jsou hrazeny z rozpočtu obce.

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search